Αναζήτηση

 • Αναλυτική Αναζήτηση

Search results

Additional Info

 • Τεύχος: 126 • 2017
 • Σελίδες: 29

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει και αναλύει τις αφηγήσεις ζωής δύο μητέρων με παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και επιχειρεί να αναδείξει τη νοηματοδότηση που οι ίδιες αποδίδουν στην εμπειρία τους...

Λέξεις -κλείδια: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, μητέρες παιδιών με ΔΑΦ, αφηγήσεις ζωής, βιογραφική προσέγγιση, κοινωνική εργασία

Συγγραφείς

Additional Info

 • Τεύχος: 126 • 2017
 • Σελίδες: 14

Το άρθρο αυτό επιχειρεί να μελετήσει, να καταγράψει, να περιγράψει, να παρουσιάσει και να αναλύσει την εφαρμογή της σχολικής κοινωνικής εργασίας στην Κύπρο μέσα από τους σημαντικότερους ιστορικούς σταθμούς όπως αυτοί διαμορφώθηκαν διαχρονικά και συνέβαλαν στην ανάπτυξή της...

Λέξεις κλειδιά: Σχολική Κοινωνική Εργασία, Σχολικοί Κοινωνικοί Λειτουργοί, Εκπαιδευτικό Σύστημα

Additional Info

 • Τεύχος: 126 • 2017
 • Σελίδες: 25

Πλήθος ερευνών σε εφήβους που διαβιούν υπό κρατική προστασία εκτός της φυσικής τους οικογένειας στην Ελλάδα και διεθνώς, έχει αναδείξει μεγάλο εύρος επιπτώσεων της ιδρυματικής ζωής στην ψυχοκοινωνική υγεία και κατ' επέκταση στη σχολική και την κοινωνική προσαρμογή τους...

Λέξεις - κλειδιά: Ψυχοκοινωνική υγεία, σχολική λειτουργικότητα, ιδρυματική φροντίδα, ανθεκτικότητα, προστατευτικοί παράγοντες, παράγοντες κινδύνου

Additional Info

 • Τεύχος: 126 • 2017
 • Σελίδες: 2

Το αφιέρωμα στην Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση συνεχίζεται και σ' αυτό το τεύχος, με δύο έρευνες που προβάλλουν πλευρές του έργου των σχολικών κοινωνικών λειτουργών με ειδικούς μαθητικούς πληθυσμούς και τις οικογένειές τους, καθώς και με μία μελέτη της ιστορικής εξέλιξης της σχολικής κοινωνικής εργασίας στην Κύπρο....

Additional Info

 • Τεύχος: 125 • 2017
 • Σελίδες: 3

Η Σχολική Κοινωνική Εργασία έχει μακρά ιστορία. Ξεκίνησε κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα στις Η.Π.Α. Δεδομένου ότι, μέχρι τότε οι περισσότερες των αμερικανικών Πολιτειών είχαν θεσπίσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ως μέσον προώθησης ίσων ευκαιριών, το αρχικό έργο των κοινωνικών λειτουργών ήταν να ενθαρρύνουν τους μετανάστες και τις φτωχές οικογένειες στα αστικά κέντρα να στείλουν τα παιδιά τους στα σχολεία...

Συγγραφείς

Additional Info

 • Τεύχος: 125 • 2017
 • Σελίδες: 19

Το παρόν άρθρο επιδιώκει να συμβάλλει στην επαύξηση της γνώσης και πρακτικής στο πεδίο της τέχνης στη σχολική κοινωνική εργασία. Παρουσιάζει μία μελέτη περίπτωσης, που αναφέρεται σε μια παρέμβαση κοινωνικής εργασίας με στόχο την ένταξη και συμπερίληψη μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό Γυμνάσιο...

Λέξεις - κλειδιά: Τέχνη, σχολική κοινωνική εργασία, οικοσυστημική προσέγγιση, προσέγγιση δυνατών σημείων

Additional Info

 • Τεύχος: 125 • 2017
 • Σελίδες: 24

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει μια έρευνα για την Κοινωνική Εργασία σε σχολικές μονάδες Eιδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)...

Λέξεις κλειδιά: Ψυχική υγεία, σχολική κοινωνική εργασία, ειδική αγωγή και εκπαίδευση

Additional Info

 • Τεύχος: 125 • 2017
 • Σελίδες: 23

Η παρούσα μελέτη έχει βασικό σκοπό, στο πλαίσιο της σύγχρονης βιβλιογραφίας, να διερευνήσει το ρόλο και τη δυναμική που έχει η ενσυναίσθηση, ως λειτουργία στην πρακτική της κοινωνικής εργασίας στο χώρο του σχολείου....

Λέξεις -κλείδια: Ενσυναίσθηση, κοινωνική εργασία, σχολείο

Additional Info

 • Τεύχος: 124 • 2016
 • Σελίδες: 24

Μια από τις σημαντικότερες μεταβάσεις κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης είναι η μετάβαση από το σχολείο στην εργασία. Ελάχιστοι ερευνητές έχουν ασχοληθεί με την  επίδραση του κοινωνικού κεφαλαίου σε αυτή τη μορφή μετάβασης. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης του κοινωνικού και του οικονομικού κεφαλαίου στους τύπους μετάβασης από το σχολείο στην εργασία σε φοιτητικό πληθυσμό...

Λέξεις -κλείδια: κοινωνικό κεφάλαιο, νέοι, μετάβαση στην εργασία

Αναζήτηση


Με την υποστήριξη
του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση